චන්ද්‍රිකා යාපනය දුන් පොරොන්දුව කියන "අද යාපනය" : Exclusiveමෙරට ප්‍රථම වරට යාපනය ප්‍රදේශයේ ප්‍රකාශයට පත්වන ප්‍රධාන පුවත්පත් වල විශේෂ පුවත් සියල්ල සිංහල බසින් කියවීමට Info Sri Lanka News වෙබ්අඩවිය තුලින් ඔබට අවස්ථාව ලැබේ.
Powered by Blogger.