සියපත් පුබුදුව ණය යෝජනා ක්‍රමය ඇරඹේ.


සෑම ග්‍රාම සේවා වසමක්ම ආවරණය වන පරිදි ව්‍යවසායකයින් 14,022 ක් සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩ සටහන 2016.08.08 වන දින ගරු පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකු පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී.

14,022 ක් ව්‍යවසායකයින් ශක්තිමත් කිරීමේ මුලික පියවර ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තොර ගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 75 දෙනෙකුට මුල්‍ය ණය ප්‍රධාන ලබා දුන් අතර එහි දෙවන අදියර මෙම මස 12 වන දින මඩකලපුවේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. 

ඉදිරි මාසය තුල එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගත් ප්‍රදේශ 22 ක සෑම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශයකින්ම බිහිවූ ව්‍යවසායකයින්ට ණය ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතර වසරක් තුල සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශයක්ම ආවරණය කිරිමට  නියමිත බව ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.
Powered by Blogger.