ප්‍රසන්න වෙනුවෙන් අර්ජුන ශෝකය පළ කරයි.


අභාවප්‍රපාත් එම්.කේ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධයෙන් ෂෝකය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් අද (26) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති අතර එම අවස්ථාවේ ශෝෂකය පළ කිරිමේ සිය කතාව සිදු කළ වරාය අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසූවේ තම සහෝදර ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාවද සිය ප්‍රකාශයට එක්කරගන්නා බවයි. 

ගුණවර්ධන මහතා තමන පවුල සමග සීමප ගණුදෙනුවක පැවැත්වූවෙකු බැවින් රණතුංග පවුලේ සියලුම දෙනාගේම ශෝකයත් හිටපු මන්ත්‍රී ඉන්දික රණතුංග මහතාගේ හා අද පාර්ලිමේන්තු පැමින නැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ශෝකයත් ගුණවර්ධන පවුලේ සැමට පළ කරන බව එහිදී අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය.

Powered by Blogger.