රට පුරා ගුරු හිඟය 20,000 පනී.


බඳවාගැනීමට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට රට පුරා පිහිටි සියලුම පාසැල්වලට ගුරු හිඟය 20,000 පමණ වන බව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඊට අමතරව ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමත්, ගුරු විද්‍යාල වැඩි ප්‍රමාණයක් අක්‍රීය වී තිබීමත්, අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමට සිදුවන දේශපාලන බලපෑමත් හේතුවෙන් මේ තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

රටපුරා මේ වනවිට ගුරු විද්‍යාල 24ක් පමණ ඇති මුත් ඉන් 14ක් පමණ මේ වනවිට වසා දමා ඇති බව පැවසෙන අතර ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් නාගරික වැඩි පහසුකම් සහිත පාසල්වලට පමණක් සීමා වීමට ගුරුවරුන් කටයුතු කරමින් සිටීමට මේ තත්වය තව තවත් අර්බුදයට ලක් කර තිබේ.

නාගරික හා වැඩිපහසුකම් සහිත පාසල් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරමින් සිටීම හේතුවෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීමේ සිසුන්ට ඇති මූලික අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කරමින් සිටින අතර දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පාසල්වලට විශාල ගුරු හිඟයක් පවතී.

Powered by Blogger.