මොබිටෙල් E-Channeling මිල දී ගනී.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත E-Channeling සමාගමේ 87.59% ක කොටස් අයිතිය අත්පත් කර ගැනීමට මොබිටෙල් (පුද්) සමාගම කටයුතු කර තිබේ.

E-Channeling සමාගමේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවා වන Senior Marketing System Asia (Pte).Limited සතු වූ ඡන්ද බලය හිමි සාමාන්‍ය කොටස් 106,973,218 ක් රු. 6.00 බැගින් මිල දී ගැනීම සඳහා මොබිටෙල් (පුද්) සමාගම අද (05) දිනයේ දී මේ අනුව ගිවිසුමකට එළඹිණි.

E-Channeling සමාගමේ සම්පූර්ණ කොටස් ප්‍රමාණය කොටස් 122,131,415 ක් වන අතර ඒ සඳහා රුපියල් 732,788,490.00 ක් මොබිටෙල් විසින් ආයෝජනය කිරීමට සූදානම් වේ. මේ සඳහා ස්වෙච්ඡා අර්පණයක් මොබිටෙල් විසින් නිවේදනය කර තිබේ.

Powered by Blogger.