ලොව පළමු හයිඩ්‍රජන් දුම්රිය ජර්මනියේ දී එළිදකී.


ප්‍රංශයේ Alstom සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ලොව පළමු හයිඩ්‍රජන් දුම්රිය ජර්මනියේ Berlin InnoTrans trade show හිදී එළිදක්වා තිබේ. “hydrail” ලෙසින් හැඳින්වෙන මෙම සුවිශේෂී දුම්රිය, වායු විමෝචනයෙන් තොර, හයිඩ්‍රජන් වායුවෙන් ධාවනය වන ලොව පළමු මගී දුම්රිය ලෙසින් වාර්තා වේ.

මෙම දුම්රිය 2017 දෙසැම්බර් මාසයේ දී භාවිතයට යොදා ගැනීමට නියමිත බව සඳහන් අතර හයිඩ්‍රජන් ඉන්ධන ටැංකි හරහා ඊට අවශ්‍ය බලශක්තිය ලබා දෙනු ඇත. දුම්රිය වහලය ඉන්ධන කෝෂ ලෙසින් භාවිතයට ගැනේ.

Powered by Blogger.