අගමැති හෙට යාපනයට.


යාපනය දිස්‌ත්‍රික්‌ නව පරිපාලන කාර්යාලය විවෘත කිරීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෙට (17 දා) යාපනය බලා පිටත්ව යනු ඇත.


Powered by Blogger.