ගම්මන්පිල හනුමා කිවුවේ වීරවංසටද?


විමල් වීරවංස ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් ඇමති වශයෙන් සිටියදී 2011 ජනවාරි මස ඉදිරිපත් කර තිබේන "ජාතික භෞතික සැලසුම් ප්‍රතිපත්තිය හා සැලැස්ම" නම් ව්‍යාපෘති වාර්තාව මගින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව එක්කරමින් පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා මහා මාර්ගයක් දුම්රිය මාර්ගයක් හා සන්නිවේදන මාර්ගයක් ඇති කිරීමට යෝජනා කර තිබේ.

දකුණු ආසියානු කලාපයේ කෝටි 147ක ජනගහණයක් සිටින බවත් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දීය උපමහද්වීපයට ආසන්නව පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් දකුණු ආසියානු කළාපයට අයත් රටවල මෙම ජනගහණය ගමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට මහත් වාසිදායක තත්වයක් ලබාගත හැකියැයි අනුමාණ කරමින් පොක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාව ඒකාබද්ධ කිරීමේ මෙම සැලසුම ඉදිරිපත් කර ඇත. 

එහි මෙසේද සඳහන් වේ "පවතින දත්තයන්ට අනුව සෘජු සම්බන්ධතාවන් සඳහා ලාභදායි ක්‍රමය දුම්රිය මාර්ගය බව පැහැදිලි වේ. මූලික පියවරේදී තනි (ඒකල) දුම්රිය මාර්ගයක් ස්ථාපිත කෙරෙණු ඇති අතර පසුව එය ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් දක්වා පුළුල් කෙරෙනු ඇත. ප්‍රවාහන මාධ්‍යයෙහි වෙනසක් ඇති නොකර නැව් මාර්ගයට ඉහළින් අඛණ්ඩව දුම්රිය මාර්ගය යොදා ගැනීම මෙහි ඇති වාසියකි."


Powered by Blogger.