යුරෝපා සංගමයෙන් ලංකාවට බිලියන 34ක ආධාර.


ශ‍්‍රී ලංකාව වෙත 2020 දක්වා කාලය තුළ රුපියල් බිලියන 34ක සංවර්ධන ආධාර ලබාදීමට යුරෝපා කොමිසම එකඟ වූ බව අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.

ඒ, නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි.

කෙසේ නමුත් එම මුදල 2007 වසරේ සිට 2013 වසර දක්වා ලබාදුන් ආධාර මුදල් හා සසඳන විට දෙගුණයක වැඩි වීමක් වන අතර එම ආධාර තිරසාර සාමය ස්ථාපිත කිරීම, අභ්‍යන්තර අවතැන්වූවන් යළි පදිංචි කිරීම, දුප්පත්කමින් පීඩිත ප‍්‍රදේශ සංවර්ධනය සඳහා ලබා දී තිබේ.

Powered by Blogger.