කෝප් තීරණ කියන්න බැහැ - අජිත් පී පෙරේරා වැරදියි.


කෝප් කමිටුවේ තීරණ පිළිබඳව එහි සාමාජිකයන්ට මාධ්‍යයට කරුණු දැක්වීමට අයිතියන් නොමැති බවත්,  අජිත් පී පෙරේරා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එසේ පවසා ඇත්නම් එය වරදක් බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා අද(26දා) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

කෝප් එක ඇතුළෙ සිදුවෙන දේවල් එළියට ඇවිත් කියන්න බැහැ. කෝප් එක ගැන එළියෙ කතා කරන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. ඔය එළියට ඇවිත් කෝප් එක ගැන කතාකරන අයට කෝප් එක ගැන දැනුමක් නැහැ. අපිත් ආසායි කතා කරන්න. නමුත් එය මාධ්‍යයට විවෘත කරලා නැතිනම් අපි ඒ  සම්ප්‍රදාය රැකගත යුතුයි. අජිත් පී පෙරේරා නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා කෝප් නිර්දේශ කිව්වනම් එක වැරදියි. මම වගකීමෙන් කටයුතු කරන්නේ. මට නීතිය තේරෙනවා යැයි ඒ මහතා එහිදී පැවසීය.

Powered by Blogger.