මාතරදී පොලීසියට හමුවුණ සුපිරි හැමර් රථය.


ඇමෙරිකාවේ නිෂ්පාදිත රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා හැමර් රථයක් මාතරදී පොලීසිය විසින් නවතා ප්‍රශ්න කරනු ලැබීය. හැමර් රථය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගත්තේ මාස තුනකට පමණ බව එය පැදවූ පුද්ගලයා පොලීසියට පවසා තිබේ. එය ලංකවේ කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ පුත්‍රයෙකුට අයත් බව පොලීසිය කියයි.

ශ්‍රි ලංකාවේ තාවකාලිකව හැමර් රථය භාවත කිරිම සඳහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තාවකාලික බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇත. රක්ෂණ සහතිකයක්, මෝටර් රථය ලියාපදිංචි කිරිමක් හෝ ආදායම් බලපත්‍රයක් එයට නොතිබීය.ප්‍රශ්න කිරිමෙන් පසුව රථය මුදාහැරිමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.

Powered by Blogger.