බොරලු කපන්න E-ලයිසන්.


වැලි, පස් හා බොරලු කැණීමට භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයෙන් ලබාදෙන බලපත්‍ර අනිසි ලෙස වෙනස් කිරීම වැළැක්වීමට මින් පසු එම කැණීම් සඳහා නවීන තාක්ෂණය අනුව සැකසූ නව ඉලෙක්ට්‍රොනික අවසර පතක් ලබාදෙන බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ සභාපති ආචාර්ය කිත්සිරි දිසානායක මහතා පවසයි.

ඊට අමතරව මින්පසු කැණීම් බලපත්‍ර ඉල්ලා සිටින සියලු දෙනා තම ඉල්ලුම් පත්‍රය සමඟ කැණීම් කරන අයුරු දැක්වෙන සැලසුමක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ද කැණීම් කරන විට මුල් භූමිය තැනින් තැන ඉතුරු කළ යුතු බව ද සභාපතිවරයා පවසයි.

මේ අතර පසුගියදා ආන්දෝලනයට ලක්වූ අකරගම පස් කැපීම් පිළිබඳව නියමිත රාජකාරි ඉටු නොකළ අයට විනයානුකූල පියවර ‍ගන්නා බවත් මින් ඉදිරියට ලබාදී ඇති කැණීම් ක්ෂේත්‍රයේ නීති රීති නියමයන් උල්ලංඝනය කරන අයගේ බලපත්‍ර තහනම් කරන බවත් සභාපතිවරයා පවසයි.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.