හම්බන්තොට වරාය 99 අවුරුදු බද්දට චීනයට දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය.


අවුරුදු 99කින් පසුව එක් ඩොලරයක පමණ මුදලක් ගෙවා හම්බන්තොට වරාය ශ්‍රී ලංකා රජයට පවරා ගත හැකි බව සඳහන් කරමින් හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමකට බදු දීම සඳහා ඊයේ (21දා) පැවැති හම්බන්තොට වරාය කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමතය හිමි වී තිබේ. ඊට අදාළ ගිවිසුම ඉදිරි මාස 5 තුළ අස්සන් කිරීමට ද එහිදී අනුමැතිය පළ වී ඇති අතර එම මුදල ඇ.ඩො. බිලියන 1.4කි. මීට පෙර සාකච්ඡා කොට තිබූ ආකාරයෙන් චීන සමාගමට 80%ක් සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට 20%ක කොටස් බෙදී යයි. එහෙත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට හැකියාවක් ඇත්නම් 40% දක්වා කොටස් මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි එම ගිවිසුම සංශෝධනය කොට තිබේ. ඉඩම් පිළිබඳ අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රජය සතු වුවද ඒ සඳහා සියලු ආයෝජකයන් කැඳවීමේ අයිතිය චීන සමාගමට හිමි වන්නේය.

ගිවිසුම සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සහ තක්සේරු කිරීම් සඳහා සරත් අමුණුගම, පාඨලී චම්පික ඇමැතිවරු ඇතුළත් කමිටුවක්ද පත් කොට ඇත. මේ ගිවිසුම සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඊයේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සහභාගි නොවී ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමතය හිමි වී තිබේ. ඊට අදාළ ගිවිසුම ඉදිරි මාස 5 තුළ අස්සන් කිරීමට ද එහිදී අනුමැතිය පළ වී ඇති අතර එම මුදල ඇ.ඩො. බිලියන 1.4කි. මීට පෙර සාකච්ඡා කොට තිබූ ආකාරයෙන් චීන සමාගමට 80%ක් සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට 20%ක කොටස් බෙදී යයි. එහෙත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට හැකියාවක් ඇත්නම් 40% දක්වා කොටස් මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි එම ගිවිසුම සංශෝධනය කොට තිබේ. ඉඩම් පිළිබඳ අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රජය සතු වුවද ඒ සඳහා සියලු ආයෝජකයන් කැඳවීමේ අයිතිය චීන සමාගමට හිමි වන්නේය.

ගිවිසුම සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සහ තක්සේරු කිරීම් සඳහා සරත් අමුණුගම, පාඨලී චම්පික ඇමැතිවරු ඇතුළත් කමිටුවක්ද පත් කොට ඇත. මේ ගිවිසුම සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඊයේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා සහභාගි නොවී ඇත.

Powered by Blogger.