අධිශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ‍ගෝඨාභය සිංගප්පූරු යයි.


හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජ්‍යේෂ්ඨ අධිශිෂ්‍යත්වයක් ලබා සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව ගොස් තිබේ.

 මසක කාලයක් පුරා අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් මෙම ජ්‍යේෂ්ඨ අධිශිෂ්‍යත්වය ලබා දීමට එරටින් ආරාධනා ලැබ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

අතීතයේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා උපාය මාර්ගික අධ්‍යනය ආයතනයක් වශයෙන් මෙම අධ්‍යයන ආයතනය පැවතී ඇති බව සඳහන් වෙයි. 

Powered by Blogger.