ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ වෙනසක්!


කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ යම් වෙනසක් සිදුවන බව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් පත් කර ඇති බව මැනුම්පති පී.එම්.පී. උදයකාන්ත මහතා පැවසී ය.

කොළඹ ප්‍රදේශය සිතියම් ගත කිරීමේදී විශේෂ වෙනස්කමක් දැක ගැනීමේ හැකියාවක් උදාවනු ඇති බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Powered by Blogger.