හිරුණිකාට දරු සම්පත් - Photos.


කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය තම ඉන්ස්ට්‍රග්රම් ගිණුමට සේයාරුවක් එක් කර තිබේ.


Powered by Blogger.