විමල් ජාතික රෝහලට.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා බන්ධනාගාර රෝහලේ සිට මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත මාරු කර යවා තිබේ.


Powered by Blogger.