බන්දුල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට.


හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද (18දා) උදෑසන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණ තිබේ.

ඒ, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා හමුවීම සඳහායි.

එහිදී හෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පවතින ගැටලු කිහිපයක් සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කර තිබේ.

Powered by Blogger.