ලැම්බොර්ගීණී සුපර් ශුරතාවය සදහා ඩිලන්ත මාලගමුව ඉතාලියට.


මෙම සති අන්තයේ ඉතාලියේ මිලානෝ මොන්සා ධාවන පථයේ පැවැත්වෙන(2017-04-22 හා 23) Lamborghini Super Trofeo ශූරතාවයට සහභාගී වීමට  ඩිලන්ත මාලගමුව අද ශ්‍රි ලංකාවේන් පිටත්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවට නැවතත් ජයග්‍රහණයක් ලබාදීමට සියලු කැපකිරීම් කරමින් තරගයට ඉදිරිපත් වන බව ඔහු සදහන් කරයි.

Powered by Blogger.