ඉරාජ්ගේ සමන්තභද්‍ර හිමිත් රඟපාන වීඩියෝව මෙන්න....


ඉරාජ් වීරරත්නගේ නවතම සංගීත වීඩියෝව නිකුත් කර තිබේ.

එය පහතින් නරඹන්න....


Powered by Blogger.