කරදියානට කසළ බැහැර කිරීම වළක්වමින් වාරණ නියෝගයක්.


කරදියානට කොළඹ කසළ බැහැර කිරීම වලක්වමින් වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ, කැස්බෑව මහේස්‍රාත් අධිකරණයෙනි.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.