පවිත්‍රා සබරගමුව මහ ඇමැති අපේක්ෂිකාව ලෙස මැතිවරණයට.


එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සබරගමුව පළාත් මහ ඇමැති අපේක්ෂිකාව ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී පවිත්‍රා දේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය මේ වසරේ සැප්තැම්බරයෙන් පසුව පැවැත්වීමට නියමිතය. ඊට පෙර ඇය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත්වීම සිදු කළ යුතුය.

Powered by Blogger.