ජාතික රුපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද ඉල්ලා අස්වේ.


ජාතික රුපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අද ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඊට අදාල ලිපි අද පෙරවරුවේ ජනමාධ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා වෙත ලබා දීමට නියමිතය.

Powered by Blogger.