එජාප නව සංවිධායකවරුන්ට හෙට පත්වීම් ලිපි.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව සංවිධායකවරුන් සඳහා හෙට නව පත්වීම් ලිපි ලබා දීමට නියමිතය.

ඒ, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සුරතින් හෙට පස්වරු 2ට පාර්ලිමේන්තුවේදීය.

Powered by Blogger.