රුවන් ජන මාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට.


මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය සමරවීර මහතා විසින් කලකට ඉහත තමන් වෙතින් ඈත් කරන ලද ඔහුගේ පැරණි හිතවතෙක් වූ රුවන් ෆර්ඩිනැන්ඩස් මහතා යලි ‘රිපෙයාර්‘ (repair) කරවා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඇමැති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇතැයි 'ලංකා ඊ නිව්ස්' වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

රුවන් ෆර්ඩිනැන්ඩස් මහතා සතුව මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක්ම පවතින බැවින් ඔහු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තනතුරක් දැරීම පැහැදිලිවම ලබැඳියාවන් අතර ගැටුම් ඇතිකරවන්නක් වුවද ඇමැතිවරයා විසින් මෙම පත් කිරීම සිදුකර තිබෙන බව එම වෙබ් අඩවිය වැඩිදුරටත් කියා සිටියි.

Powered by Blogger.