කොළඹ අවට හෙට ජලය අත්හිටුවේ.


අඹතලේ සිට එළිහවුස් දක්වා ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන ජල නල මාර්ගයේ හදිසි අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් සිදුකිරීම හේතුවෙන් ජූලි 21 සිකුරාදා රාත්‍රී 11.00 සිට පසුදින (22) ප.ව 6.00 දක්වා පැය 19ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය සැපයීම අත්හිටුවීමට ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කොටහේන, මට්ටක්කුලිය, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, තොටළඟ, ජයන්ත වීරසේකර මාවත, මාළිගාවත්ත මහල් නිවාස සංකීර්ණය යන ප්‍රදේශවල මෙලෙස ජල  සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය.

Powered by Blogger.