මුතුරාජවෙළ අභය භූමිය කුණු නිසා ඉකි බිඳියි. [Photos]


මුතුරාජවෙළ අභය භූමියට කුණු බැහැර කිරීම හේතුවෙන් එම පරිසර පද්ධතියට දැඩි ලෙස හානි වෙමින් තිබේ.

පහත දැක්වෙන සේයාරූ මඟින් දැක්වෙන්නේ මුතුරාජ වේලට කසල බැහැරකොට ඇති ආකාරයයි.


Powered by Blogger.