සියත අයිති බැඳුම්කරයට ද?


සියත මාධ්‍ය ආයතනය​ බැඳුම්කර කටයුතු වල යෙදෙන ආයතනයක් විසින් මිලදී ගෙන ඇති බවට පලවන තොරතුරු අසත්‍ය බව එම මාධ්‍ය ආයතනය පවසයි.

ඔවුන් මේ බව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ අද මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනි, Powered by Blogger.