සිනමාහල් හිමියන් ස්පයිඩර් මෑන්ගේ දැල කපයි.


ස්පයිඩර් මෑන් - හෝම්කමින් (Spider-Man: Homecoming (2017) චිත්‍රපටය පෙන්වීම මැජස්ටික් සිනමා ශාලාව ඇතුළුව දිවයින පුරා සිනමා ශාලාවල් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම චිත්‍රපටය ගෙන්වන ලද ස්කෝප් සිනමාස් විසින් සිනමා ශාලා හිමියන්ට කොන්දේසි දමා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලෙස බලපෑම් කිරීම එම චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කිරීම අත්හිටුවීමට හේතුවී තිබේ.

ඔවුන් දමා තිබූ කොන්දේසි අතර ප්‍රදර්ශන වේලාවන් වෙනස් නොකළ යුතු බවත්, මුදල් වේලාවට පියවියයුතු බවත්, සිනමාපටය සම්බන්ධ ප්‍රචාරණ කටයුතුවලට වෙනම ගෙවිය යුතු බවටත් කොන්දේසි තිබූ බව පැවසේ.

ස්කෝප් සිනමාස් මීට පෙර ඊඒපී සිනමා හි සේවය කළ තුෂාන් රංගන නැමැත්තෙකුට අයත්වූවකි.

ලිබර්ටි සිනමා ශාලාව ස්කෝප් සිනමාස් හට අයත් එකක් බැවින් එහි පමණක් මේ චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය වියහැකි බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.