සයිටම් ගැටළුවට පත්කළ ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මෙන්න.


සයිටම් ගැටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පත්කරනු ලෑබු ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර එම වාර්තාව පහත දැක්වෙයි.Powered by Blogger.