සරසවි සිසුන් 21305ක් ලැප්ටොප් අරගෙන.

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ලැප්ටොප් පරිගණක ලබාගැනීමට ණය මුදල් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වනවිට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් 21,305 ලැප්ටොප් පරිගණක ලබාදී ඇති බවත් ඒ සඳහා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 112 ක් පොලී මුදල් රාජ්‍ය බැංකු වෙත ගෙවා ඇති බවද උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු මහතා ඊයේ (17දා) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තුළ අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයන් සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක මිලදී ගැනීමට පොලී රහිත වසර තුනකින් ගෙවීමට රුපියල් 75000 ක  ණය මුදලක් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදෙන අතර, රාජ්‍ය බැංකු හරහා එම මුදල ලබාගත හැකි බවද ගේරු මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Powered by Blogger.