කොළඹ සිට තූත්තුකුඩියට මගී නෞකා සේවයක්.


ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර මගී නෞකා සේවාවන් ආරම්භ කිරීම මඟින් දෙරටෙහි ජනතාව අතර සමීප සබඳතාවන් ඇති කරගැනීමටත්, සංස්කෘතික හා ආර්ථික ස‌බඳතා වර්ධනය කරගැනීමටත්, වෙළඳ- සංචාරක හා නව රැකියා අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කරගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

ඒ අනුව, කොළඹ හා තූත්තුකුඩිය (Tuticorin) අතර මගී ප්‍රවාහන නෞකා සේවා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම (EOI) සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන ලද නමුත් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැත.

එබැවින්, මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව දැනට සිදු කෙරෙමින් පවතින ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවලංගු කිරීමටත්, නැවත අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීමේ (EOI) අයදුම්පත් කැඳවා සුදුසු ආයෝජකයෙකු තෝරාගැනීමටත් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Powered by Blogger.