ස්ත්‍රී දූෂණ වැඩිහරිය කැමැත්තෙන් වන බවට පොලිස් වාර්තාවක්.


පොලිසියට වාර්තාවන  ස්ත්‍රී දූෂණවලින් 65%කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ම සිය කැමැත්තෙන් සිදුවන ස්ත්‍රී දූෂණ බව පොලිස් සංඛ්‍යා දත්ත විශ්ලේෂණයකදී හෙළිව ඇති බව වාර්තා වේ.

වයස අවුරුදු 16ට අඩු තැනැත්තියන් සිය කැමැත්තෙන් පිරිමියකු සමඟ එක්වූවද එය නීතිය ඉදිරියේ ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස සැලැකීම මේ තත්ත්වයට හේතුවී තිබේ.

පසුගිය වසරේ (2016) පොලිසියට වාර්තා වී ඇති සමස්ත ස්ත්‍රී දූෂණ සංඛ්‍යාව 2,036කි. ඒ අතර වයස අවුරුදු 16ට වැඩි ස්ත්‍රී දූෂණ සංඛ්‍යාව 350කි.

එම වසරේ දූෂණයට ලක්ව ඇති වයස අවුරුදු 16ට අඩු තැනැත්තියන් ගණන 1,686කි. ඒ අය අතරින් 1,394 දෙනෙකු සිය කැමැත්තෙන් පිරිමි සමඟ ගිය අය බව පැවසේ.

ඒ අනුව සැබෑවටම දූෂණය වූ වයස අවුරුදු 16ට අඩු තැනැත්තියන් ගණන 292කි.

ඒ අනුව එම වසරේ සැබෑ ලෙසම දූෂණය වූ ස්ත්‍රීන් ගණන 642ක් බව වාර්තා වේ.

ප්‍රතිශතාත්මකව විශ්ලේෂණයේදී පෙනී යන්නේ 68%ක් සිය කැමැත්තෙන් ස්ත්‍රී දූෂණවලට ලක්වූ වන් ලෙස යැයිද පැවසේ.

Powered by Blogger.