අයවැය 2018 : සම්පුර්ණ යෝජනාවලිය.


2018 අයවැය යෝජනාව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද (09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කලේ ය.

එම යෝජනා පහතින්,Powered by Blogger.