පාර්ලිමේන්තු බෝම්බ සිද්ධිය යලි කරලියට.


පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කළ යුතුයැයි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනකු කරන ලදැයි කියන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුවට හැකියාව ඇතැයි කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසයි.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.