ශ්‍රී ලංකාව සහ ජැමෙයිකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික ගුවන් සේවා ගිවිසුමක්.


ශ්‍රී ලංකාව සහ ජැමෙයිකාව අතර ගුවන් සේවා විධිමත් කිරීමේ අරමුණින්, දැනට නිලධාරි මට්ටමින් එකඟ වී ඇති යෝජිත ගුවන් සේවා ගිවිසුමට දෙරට අතර අත්සන් තැබීමටත්, ඉන් අනතුරුව ගිවිසුමේ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමටත් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.