ශිෂ්‍ය වීසා නොලැබුණොත් මාසයක් ඇතුළත දුන් මුදල් ආපසු ගෙනා යුතුයි.


ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත යම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට අවසරලත් යම් තැනැත්තකුට ශිෂ්‍ය වීසා ලබා දීම යම් රටකින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී හෝ ශිෂ්‍ය වීසා ලබා ගැනීමෙන් පසු අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ නොකිරීමට ඒ තැනැත්තා තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, එක් තැනැත්තා විසින්, මෙම අවසරය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත එකී තැනැත්තා විසින් විවෘත කරන ලද ගිණුමේ බැරට පවතින සියලු මුදල්, එකී තීරණය ගත් දිනයේ සිට එක් මාසයක් ඇතුළත ආපසු ගෙවනු ලැබිය යුතු බව 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ සඳහන් වේ.

මෙහිදී සඳහන් නියෝග ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව 2017 නොවැම්බර් 17 වැනි දින අංක 2045/56 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.