"ගෝඨා අපේ'' - ''අපි වෙනුවෙන් අපි" අරමුදල කාගේද?


නොවැ.27 දින ජාතික පුවත්පත්වල අරුම පුදුම දැන්වීමක් පළ විය."ගෝඨා අපේ.......අපි වෙනුවෙන් අපි".

අප දන්නා පරිදි 'අපි වෙනුවෙන් අපි' යනු රාජ්‍ය සම්පත් භාවිතයෙන් ගොඩනැගූ අරමුදලකි.... ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ය.

මේ ආශ්‍රයෙන් ගැටලු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමි...

1.මෙම අරමුදලෙන් යම් පුද්ගලයකු වෙනුවෙන් දැන්වීම් පළකළ හැකිද?

2.අරමුදල එසේ නොකළේ නම් ඕනෑම අයකුට එම නාමය තමන්ගේ වැඩවලට භාවිත කළ හැකිද?

3.මේ සම්බන්ධයෙන් අරමුදලේ බලධාරීන්ගේ මතය කුමක් ද?

4.ගෝඨාභය තවමත් ආරක්ෂක ලේකම් ධුරයේ වැඩ බලනවාද?

5.මේ පිළිබඳ ආරක්ෂක ඇමති,හමුදාපති මතය කුමක්ද?

6.මුහුණු පොතේ මිතුරු පිරිවරගේ මතය කුමක්ද?

(තිඹිරියාගම බණ්ඩාරගේ මුහුණු පොතෙන් උපුටා ගැනිණ)

ජායා - මුහුණු පොතෙන්No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.