2017 වර්ෂයේ 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්වය : පාසල් කඩඉම් ලකුණු මෙන්න.


2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණි  ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට තීරණය වූ අවම ලකුණු සීමාවන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.No comments:

Ad
Powered by Blogger.