ලංකාවේ පළමු ගුවන්තොටුපොළ සංවර්ධනයට අවධානය.


රත්මලාන ගුවන්තොටුපොළ සිවිල් ගුවන් මෙහෙයුම් කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරතිබේ.

එම ගුවන්තොටුපොළේ ධාවනපථයට දකුණු ප්‍ර‘දේශයේ පවතින අක්කර 25ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

එම භූමි ප්‍රමාණයෙහි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කඳවුරේ කොටස් එම හමුදාවේ එකඟතාව ඇතිව, ගුවන්තොටුපොළේ උතුරු පරිශ්‍රයෙහි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

1938 වර්ෂයේදී පිහිටුවන ලද රත්මලාන ගුවන්තොටුපොළ වාණිජ සිවිල් ගුවන් යානා මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවන ලද පළමු ගුවන්තොටුපොළ වෙයි.

1969 වර්ෂයේදී කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කරනු ලබන තෙක් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහාද මෙම ගුවන්තොටුපොළ භාවිත කරන ලදී.

මීටර් 1860ක දිගකින් හා මීටර් 45ක පළලකින් යුත් ධාවනපථයක් මෙම ගුවන්තොටුපොළ සතුය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.