ශ්‍රීලනිප දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සහ පදියතලාව නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේපයි.


ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත ලකුණුන් ඉදිරිපත් කරන ලද පදියතලාව හා දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවන් සදහා වන නාම යෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.