උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේදී අන්තර්ජාලයට.


අගෝස්තු මාසයේ පැවති උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (27) මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇත .

මීට අමතරව පෞද්ගලික අයඳුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල හෙට (28) දිනයේදී තැපෑලට නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.