විමල්ගේ පක්ෂය අවසන් : වීරකුමාර, පියසිරි, පී.ඩී. කුමාර ශ්‍රීලනිපයට.


වීරකුමාර දිසානායක, පියසිරි විජේනායක සහ පී.ඩී. කුමාර ශ්‍රීලනිප සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන තිබේ.

ඒ, මිට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපතිවරයා අතිනි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.