ලංගම ලාබ ලබයි : ඉතිහාසයේ පළමු වරට සේවකයන්ට බෝනස්.


ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මේ වසර තුල රුපියල් කෝටි 200කට අධික ලාභයක් ඉපයීමට සමත්ව ඇතැයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසයි.

පසුගිය වසරේ රුපියල් කෝටි 550ක් පාඩු ලැබූ ගමනගාමන මණ්ඩලය මේ වසරේදී ලාභ ඉපයීමට සමත් වී තිබේ. එබැවින් මේ වසරේදී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් සේවක, සේවිකාවන් 35,000ක් සඳහා ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත. ගමනාගමන මණ්ඩලය ගෙවීමට තිබූ රුපියල් කෝටි 1,500ක ණය මුදලද ගෙවා දැමීමට හැකි වූ බව ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

“ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වරට සේවකයින්ට රුපියල් 5000ක් බෝනස් මුදලක් ලබා දීමට ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය තීන්දු කරලා තියෙනවා… මෙතෙක් මෙම බෝනස් මුදල ලබා දුන්නේ රුපියල් 1000ක්… ඉතිහාසයේ පාඩු ලැබු ගමනාගමන මණ්ඩලය දැන් ලාභ ලබන තත්වයට පත්වෙලා තියෙනවා… පසුගිය වසරේ පමණක් පාඩුව කෝටි 550ක් පමණ වුණා… නමුත් මේ වසරේ දැනට ලාභය කෝටි 200කට වැඩි වෙලා තියෙනවා… 35,000ක් පමණ වන සේවකයන්ට නව වසරේ බෝනස් මුදල රුපියල් 5000ක් අපි ලබා දෙනවා… ලංකාවේ අපි මේ රජය බලයට පත් වුණාට පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවලා තිබුණේ නෑ… ඒ වගේම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ කෝටි 1500ක ණයක් තිබුණා… සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, භාරකාර අරමුදල් සහ පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවලා තිබුණේ නෑ… ඩිපෝ 105න් බහුතරයකට පඩි ගෙවලා තිබුණේ නෑ… දැන් ඩිපෝ 105ම පඩි ගෙවනවා නියමිත වෙලාවට… ඒ වගේම පාරිතෝෂික මුදල් සියල්ලම ලබා දීලා තියෙනවා…”

No comments:

Ad
Powered by Blogger.