කලා ඔය ගංගා ද්‍රෝණිය පරිසර සංවේදී කලාපයක්‌ කිරීමට ව්‍යාපෘතියක්‌.


කලා ඔය ගංගා ද්‍රෝණිය පාරිසරික සංවේදී කලාපයක්‌ ලෙස නිර්මාණය කිරීමට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය, මධ්‍යම පාරිසර අධිකාරිය ඒකාබද්ධව, පාරිසරික සංවේදී ප්‍රදේශවල ජෛව විවිධත්වය සංරක්‌ෂණය පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිය මගින් කලාඔය ගංගා ද්‍රෝණිය පරිසරික සංවේදී ප්‍රදේශයක්‌ බවට පත් කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

 මෙම ව්‍යාපෘතිය කලාඔය ගංගා ද්‍රෝණිය පිහිටා ඇති පුත්තලම් දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාස කිහිපයක සහ අනුරාධපුර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ කැකිරාව, කලාඔය, ඉපලෝගම සහ ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාස කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

 මෙම ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්‌මට අනුව අනුරාධපුර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්‌ 04 වැනිදා අනුරාධපුර දිස්‌ත්‍රික්‌ කාර්යාල සංකීර්ණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.