නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ජනපති යටතට?


ජනපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව නීතිපතිවරයාට යැවීමත් සමග නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා යටතට ගැනීමට අවධානය යොමුවී ඇතැයි දේශපාලන ආරංචිමාර්ග අනාවරණය කරයි.මේ වන විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අගමැතිවරයා යටතේ පවතින අතර බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව අනුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට එය බාධාවක් වී ඇති බවත් මේ නිසා එය ජනාධිපතිවරයාගේ විෂය පථයට ඇතුළත් කරගැනීමට නියමිත බවත් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා යටතට පත් කරගනිමින් බැඳුම්කර වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ගන්නා ලෙස මේ වන විට නායක හිමිවරුන්ගෙන්, වෙනත් ආගමික නායකයින්ගෙන් හා සිවිල් සංවිධාන ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවද ආරංචිමාර්ග පවසයි.

බැඳුම්කර කොමිසම මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ස්වාධිනව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවද අගමැතිවරයා යටතේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තබා ගනිමින් කඩිනමින් අදාළ පියවර ගැනීමට නොහැකි බවත් සිවිල් සංවිධාන පෙන්වා දී ඇත. බැඳුම්කර කොමිසම මගින් වැරදිකරුවන් බවට පත් කර ඇති අයට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය නායකත්වය ජනාධිපතිවරයා ලබාදිය යුතු බවත් ඒ සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයාගේ විෂය පථය යටතට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙසත් සිවිල් සංවිධාන ඉල්ලා ඇතැයි ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.