මහරගම පොහොට්ටුවේ පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා වේ.


මහරගම නගර සභාවට පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබු නාම යෝජනා පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කිරිමට එරෙහිව එම පෙරමුණෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබු පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කළේය.

අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ එම පෙත්සම සළකා බැලීමේ අනතුරුව අදාල පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභා කළේය.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.