කෘෂි ව්‍යවසායකයින්ට 6.5% පොළියට ණය.


ග්‍රාමීය කුඩා පරිමාණ කෘෂි නිෂ්පාදකයින්ගේ තරගකාරී හැකියාවන් වර්ධනය කරමින් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග පුළුල් කරගැනීමට සහාය දැක්වීමේ අරමුණින්, කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ (IFAD) ආධාර යටතේ 'කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන' (Smallholder Agribusiness Partnership Programme) ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

සාපේක්ෂව අඩු සංවර්ධනයක් සහිත දිස්ත්‍රික්කවලට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙමින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් අඩු ආදායම්ලාභී ග්‍රාමීය පවුල් 57,500කට පමණ ප්‍රතිලාභ අත් වනු ඇත.

සිය ගොවිපළ සංවර්ධනය සහ වාණිජ මට්ටමින් ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කරගැනීම සඳහා තරුණ ගොවි ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රධාන අංගයකි. ඒ අනුව, නිෂ්පාදන කණ්ඩායම්, ගොවි කණ්ඩායම් සහ තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සලසා ගැනීම සඳහා 6.5%ක වාර්ෂික පොලී අනුපාතයකට මෙම වැඩසටහන යටතේ ණය පහසුකම් සලසා දීම පිණිස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.