සජිත්ගෙන් ආදර්ශයක් - අතිරේක අමාත්‍ය කාර්යාලය බදු දෙයි.


ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 6 වැනි මහලේ පිහිටා ඇති නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය කාර්යාලය රුපියල් මිලියන 13.5ක මාසික කුලියකට වී අලෙවි මණ්ඩලයට බදු දීමට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කටයුතු කර ඇත.

අමාත්‍යවරයා බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේ පිහිටි අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය පමණක් භාවිත කරන හෙයින් මෙම අතිරේක අමාත්‍ය කාර්යාලය වී අලෙවි මණ්ඩලයට බදු දීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම බදු දීම හරහා උපයන මුදල් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සංවර්ධනය කිරීමට  යොදා ගැනීමට නියමිත බවත් ගිවිසුමට ඊයේ (24දා) අත්සන් කළ බවත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.