ජනපති ද්‍රෝහී වුනේ කාටද? [Video]


"ආදරණිය එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයිනි, ආදරණිය නිදහස් පාක්ෂිකයිනි, මම ඔබට ද්‍රෝහී වුවා නොවේ. මම ද්‍රෝහී වුයේ, දුෂණයට, වංචාවට, හොරකමට, නාස්තියට...! "No comments:

Ad
Powered by Blogger.